01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ (Philosophy for Modern Life) 

01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ (Philosophy for Modern Life)                         3(3-0-6)

ศึกษาปรัชญาที่เกี่ยวกับความจริง ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความดีและความงาม ทั้งในมิติทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ โดยใช้วิธีการทางปรัชญาหรือการใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการทางปรัชญาเพื่อให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา และมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมในโลกยุคใหม่

Studying on the problems of Reality, knowledge, morality, ethicality goodness and beauty in both physical concept and spiritual concept with philosophical method or reasoning. Application of philosophical method to wisdom growing and worth of life and society in new world.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย