คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่างเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land) 2 (2-0-4)
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า … หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก”
หมายเหตุ :  นิสิตระดับปริญญาตรี จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกกลุ่มสาระ จำนวน 5 กลุ่มสาระ

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 23
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 1
รายวิชาอื่น ๆ 22
วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
รายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า……หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01001317 ผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6) คณะเกษตร
01009102 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) คณะเกษตร
01015202 เกษตรวิถีไทย 3(3-0-6) คณะเกษตร
01301101 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวนศาสตร์
01350104 ศิลปะการอ่านคน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01453101 สิทธิขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01999013 พลเมืองดิจิทัล 3(2-2-5) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02717112 การเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02999042 การพัฒนานิสิต 3(2-3-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
03751112 สังคมและการเมือง 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ    เป็นรายวิชาที่กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเรียน จำนวน 2(2-0-4) หน่วยกิต