01301101  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    Resources and Environmental Conservation)

01301101  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    Resources and Environmental Conservation)                    3(3-0-6)

          ความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ สาเหตุและผลกระทบ แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลก

The importance and value of resources and environment. Concepts and principles of conservation. Causes and effects. Guideline for resources and environmental management.
Present situation in resources and environment at the national and global level.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย