01015202  เกษตรวิถีไทย (Thai Livelihood Agriculture)   

01015202  เกษตรวิถีไทย (Thai Livelihood Agriculture)                                        3(3-0-6)

ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร

Thai agriculture history, agriculture and daily life, local wisdom in agriculture, current crop cultivations and animal productions, utilization of agricultural produce and residue.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย