01418103  สุขภาพและสังคมดิจิทัล  (Health and Digital Society) 

01418103  สุขภาพและสังคมดิจิทัล  (Health and Digital Society)                                                                  2(2-0-4)

                                                                พฤติกรรม สุขภาพ และความเสี่ยงในการใช้อุปกรณ์ประมวลผล เสาหลักสุขภาพในยุคดิจิทัล การยศาสตร์และการออกกำลังกาย การนอน อาหาร พิษในสิ่งแวดล้อม
ยุคดิจิทัล เครือข่ายสังคม สังคมดิจิทัล การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การเสพติดอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ไร้สาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จิตสำนึกในสังคมดิจิทัล

Behavior, health, and risks in computing device usage. Pillars of health in digital age. Ergonomics and exercise. Sleep. Food. Toxin in digital age environment. Social network. Digital society. Cyber bully. Internet and wireless device addiction. Computer crime. Conscience in digital society.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย