01416101  พันธุศาสตร์ในสื่อ (Genetics in media)

01416101  พันธุศาสตร์ในสื่อ (Genetics in media)                                                 3(3-0-6)

การนำเสนอพันธุศาสตร์ในสื่อสาธารณะ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม พันธุกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล การตรวจพิสูจน์บุคคล การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม พันธุศาสตร์กับสุขภาพ

Genetics presentation in public media. Inheritance of genetic materials. Genetics and individual differences. Proof of identity. Creation of genetically modified organisms. Genetics and health.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย