01175124แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)  

01175124  แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)                1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาแฮนด์บอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาแฮนด์บอล การประยุกต์กีฬาแฮนด์บอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิต ประจำวัน

Exercise with handball sport. Fundamental handball skills and knowledge. Applying handball sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย