01355204  การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (Project Presentation in English)

01355204  การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (Project Presentation in English)         3(3-0-6)

                                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

โครงสร้างของการนำเสนอแบบปากเปล่า ทักษะการนำเสนอรวมถึงการใช้วัจนและอวัจนภาษา สื่อโสตทัศน์ และวิธีการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ฟัง การฝึกการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า

Structure of oral presentation. Presentation skills including using verbal and non-verbal language, visual aids and audience engagement techniques.
Practice in delivering oral presentation projects.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย