01361102  การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (Thai Practical Writing)

01361102  การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (Thai Practical Writing)                               3(3-0-6)

พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การเขียนย่อหน้า การเขียนตอบคำถาม การเขียนเรียงความ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนเพื่อกิจธุระ การเขียนรายงานการประชุม และการเขียนรายงานทางวิชาการ

 Fundamental of Thai usage, paragraph writing, answer writing, essay writing, official document writing, business writing, minutes writing, and academic report writing.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย