01361103  การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ (Thai Critical Reading)

01361103  การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ (Thai Critical Reading)                                3(3-0-6)

หลักการอ่านแบบ SQ3R ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิจารณ์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านตีความ การประเมินค่าตัวบท และการวิจารณ์ตัวบทหลากหลายประเภท
SQ3R reading method, basic knowledge of critical reading, analytical reading, reading for searching the main idea, interpretive reading, textual evaluation and criticism of various types of texts.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย