02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   (Life Skills for Undergraduate Student) 

02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   (Life Skills for Undergraduate Student) 

02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   (Life Skills for Undergraduate Student)                                             1(1-0-2)              

เอกลักษณ์ เจตลักษณ์นิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์สำหรับสังคมคุณภาพ

จิตสาธารณะในมิติของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

Identity. Desired character of undergraduates. Personality development and life adjustment in the university. Undergraduate learning process. Social learning elements.

Mind and contemplative studies for humanity development of quality society. Public mind in the Thai and global citizen dimensions.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย