03752111  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (Information Resources for Research)

03752111  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (Information Resources for Research)          1(1-0-2)

ความสำคัญ สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด การเลือก และการเขียนรายงาน

Significance, information and source, the use of information technology in library, selection and report writing

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย