01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

01175114   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)                 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่น
เทเบิลเทนนิส การประยุกต์กีฬาเทเบิลเทนนิสไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with table tennis sport. Fundamental table tennis skills and knowledge. Applying table tennis sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย