01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

01175113   เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)                 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาเทนนิส ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นเทนนิส การประยุกต์กีฬาเทนนิสไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with tennis sport. Fundamental tennis skills and knowledge. Applying tennis sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย