01358102  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II) 

01358102  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II)                                    3(3-0-6)

                                               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01358101

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ฟัง พูด อ่านและเขียน ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and writing. Vocabulary and expressions in daily life. Further study of Kanji.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย