01175156  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอคิโด (Martial Arts with Aikido)

01175156  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอคิโด (Martial Arts with Aikido)                 1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอคิโด ทักษะและความรู้พื้นฐานไอคิโด การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัว

และการต่อสู้ด้วยไอคิโดไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of aikido martial art. Fundamental aikido skills and knowledge. Applying aikido martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย