01175157  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง (Martial Arts with Krabi-Krabong)

01175157  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง                            1(0-2-1)            (Martial Arts with Krabi-Krabong)                     

                                   คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นกระบี่กระบอง
การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบองไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefit of krabi-krabong martial art. Fundamental krabi-krabong skills and knowledge. Applying krabi-krabong martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย