กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าถึงความงาม ความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่ามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความอ่อนไหว สุนทรียะ และมิติ ทางจิตวิญญาณ

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า … หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป“กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์”
หมายเหตุ :  นิสิตระดับปริญญาตรี จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกกลุ่มสาระ จำนวน 5 กลุ่มสาระ

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ 17
จำนวนไม่น้อยกว่า…..หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) คณะเกษตร
01240011 การออกแบบในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01244101 การออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 3(3-0-6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01255101 มนุษย์กับทะเล 3(3-0-6) คณะประมง
01308101 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) คณะวนศาสตร์
01350102 เล่าเรื่องด้วยภาพ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01401201 พืชเพื่อการสร้างคุณค่าชีวิต 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01418105 ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล 3(2-2-5) คณะวิทยาศาสตร์
01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01999034 ศิลปวิจักษณ์ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02728102 สารสีในงานศิลปะ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02999037 ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
03600012 เทคโนโลยีสีเขียว 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
03654111 สุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา