02724012  การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

02724012  การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)                                  3(3-0-6)

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปรากฏตัวและการแสดงอิริยาบถให้เหมาะสม การทรงท่าที่ถูกสุขลักษณะ  หลักและศิลปะการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการพูดในที่สาธารณะ การใช้อวัจนภาษา
มารยาทสังคมและการสมาคม

Principles of personality development, art of dressing, proper appearance and performance, normal posture, principles and art of human relationship building and public speaking,
non-verbal language usage, social etiquettes and association.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย