01175127  ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ (Hockey for Health)

01175127  ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ (Hockey for Health)                1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาฮอกกี้ ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาฮอกกี้ การประยุกต์กีฬาฮอกกี้ไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with hockey sport. Fundamental hockey skills and knowledge. Applying hockey sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย