01355207  การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (English Correspondence) 

01355207  การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (English Correspondence)                          3(3-0-6)

                                          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ เน้นในเรื่องแบบฟอร์ม ศัพท์ สำนวน ศิลปะการเขียนจดหมายสมัครงานและวิธีการทำประวัติส่วนตัว

Writing of various types of letters with emphasis on form, vocabulary and idiomatic and conventional expressions, including how to write letters of application and prepare resumes.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย