01242001   การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์   (Design and Business of Creative Products)

01242001   การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์   (Design and Business of Creative Products)             3(2-2-5)

                                   การพัฒนาแนวคิดเพื่อผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์  โอกาสและช่องว่างทางการตลาดการออกแบบและจัดการผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ การผลิตสินค้าทํามือและสินค้าแนวคิด
ธุรกิจเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ การนําสู่ตลาดและการขายผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์

Development of idea for creative products. Opportunity and market finding, and management. Production for handmade and idea product.
Introduction to business for creative product development. Commercialization and marketing of creative products.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย