01399102  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Vietnamese II)

01399102  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Vietnamese II)                3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399101                                                                                                                                 

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย