02701011  การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thai Usage for Business, Science and Technology)

02701011  การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    3(3-0-6)

                                                  (Thai Usage for Business, Science and Technology)

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์กับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและการฟังโดยเน้นการเก็บใจความสำคัญ ฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนทางธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการและรายงานทางธุรกิจ

Thai usage for communication, scientific thinking process and Thai usage; reading and listening practice with emphasis on finding main ideas; critical reading of business,
scientific and technological articles; formats and methods of academic and business report writing.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย