01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)    1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาโบว์ลิ่ง ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาโบว์ลิ่ง การประยุกต์กีฬาโบว์ลิ่งไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Values and benefits of bowling sport. Fundamental bowling sport skills and basic knowledge. Applying bowling sport for exercise to promote health.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย