01350103  ชีวิตยืดหยุ่นได้ (Resilient life) 

01350103  ชีวิตยืดหยุ่นได้ (Resilient life)                                                          3(3-0-6)

        ความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ การรู้เท่าทันบริบทและสถานการณ์ไนปัจจุบัน การจัดการความเครียด เครื่องมีอการมองอนาคตและการแก้ไขปัญหาในอนาคตอย่างสร้งสรรค์
การวิเคราะห์ตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายในชีวิต การออกแบบชีวิตที่ยืตหยุ่นได้

        Importance of Resilience. Context and current situation literacy.
Stress Management. Foresight toolkits and creative future problem-solving. Self-analysis for setting life goals. Resilient life design.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย