01362201  ภาษาจีน III (Chinese III) 

01362201  ภาษาจีน III (Chinese III)                                                                  3(3-0-6)

                                                        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01362102

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานที่ซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน

Grammar and basic sentence patterns at a complex level. Conversation on everyday life’s topics.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย