01174231 นันทนาการเบื้องต้น (Introduction to Recreation)

01174231 นันทนาการเบื้องต้น (Introduction to Recreation)                                   2(2-0-4)

ประวัติ ปรัชญา ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนาการ และการใช้เวลาว่าง การศึกษาการใช้เวลาว่าง นันทนาการและการใช้เวลาว่างในแต่ละช่วงชีวิต นันทนาการบำบัด การจัดการนันทนาการ
และการใช้เวลาว่าง กีฬาเชิงนันทนาการ นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต บทบาทของผู้นำนันทนาการ โปรแกรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง นันทนาการกลางแจ้ง
และค่ายพักแรม การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

        History, philosophy definitions, concepts and theory of recreation and leisure. Leisure education. Recreation and leisure across the life span. Therapeutic recreation. Recreation and leisure management. Recreation sports. Commercial recreation and tourism. Recreation for quality of life. Roles of recreation leaders. Recreation and leisure programs. Outdoor recreation and camping. Learning ASEAN cultural.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย