01390104  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Personality Development for Modern Entrepreneur) 

01390104  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่                                     3(3-0-6)

(Personality Development for Modern Entrepreneur)                       

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ หลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก การวิเคราะห์ตนเองให้เหมาะสมกับบริบทการปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะยุคดิจิทัล
เรื่องเฉพาะของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คุณลักษณะ และองค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา

Component of personality. Principles and pavements for internal and external personality development. Contextual based self-analysis. Appearing in digital era.
Current issues in social-media communication. Attributes and components of entrepreneur. Case studies.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย