2721121  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Business Mangagement for Social Sustainability) 

02721121  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Business Mangagement for Social Sustainability)               3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมกับความยั่งยืน แนวคิดและกระบวนการของการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของผู้นำ
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม

Relationship between business and society. Business social responsibility and sustainability. Concepts and process of organization management for sustainability.
Social responsibility activities. Roles of leaders. Application of sufficiency economy with sustainability of business and society.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย