01355201  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Reading and Writing in English)

01355201  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Reading and Writing in English)      3(3-0-6)

        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ความหมายและลักษณะสำคัญของการอ่านและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ บูรณาการทักษะการอ่านและการเขียน ข้อโต้แย้งและคุณภาพของข้อสนับสนุนของข้อโต้แย้งในงานเขียน การอ่าน
และการเขียนอย่างมีวิจารณญาณในระดับย่อหน้าและเรียงความ การปรับปรุงงานเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

Definitions and key characteristics of critical reading and writing. Integration of reading and writing skills. Arguments and the quality of their support in a text.
Critical reading and writing at a paragraph level and an essay level. Critical editing.