02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (Enhancement of Living Value through Community Path)

02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (Enhancement of Living Value through Community Path)       3(3-0-6)

การสร้างความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตจากผู้นำ และชุมชนการวิเคราะห์ตนเอง การวางแผนชีวิต และการกำหนดเป้าหมายภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำเสนอและอภิปราย

Knowledge construction through learning process of living path from leader and community. Self analysis. Life planning and goal setting under the Sufficiency Economy Philosophy.
Presentation and discussion.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย