01362101  ภาษาจีน I (Chinese I)

01362101  ภาษาจีน I (Chinese I)                                                                    3(3-0-6)

ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Pinyin system. Writing rules of Chinese characters. Elementary structure and grammar. Listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย