03754231  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Reading in Daily Life)

03754231  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Reading in Daily Life)

03754231  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Reading in Daily Life)           3(3-0-6)

        การฝึกทักษะการอ่านในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการอ่านเร็ว กลวิธีในการอ่าน การสร้างคำศัพท์ เทคนิคการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านออกเสียง การอ่านแบบเล่าเรื่อง และการอ่านเชิงกว้าง

          Practicing reading skills in a variety of topics relevant to daily life with an emphasis on speed reading, reading strategies, vocabulary building, reading comprehension techniques,

critical reading, reading aloud, as well as narrative and extensive reading.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย