การประชุมชี้แจงหลักสูตรแยกเล่ม และหลักสูตรใช้ร่วม

 

❝การประชุมชี้แจงหลักสูตรแยกเล่ม และหลักสูตรใช้ร่วม
ให้ทุกคณะและวิทยาเขต ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์❞


โดย รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ