ประชุมชี้แจงการจัดตารางเรียน ภาคปลาย 62 และกรอกข้อมูล มคอ.3, มคอ.5

ประชุมชี้แจงการจัดตารางเรียน ภาคปลาย 62 และกรอกข้อมูล มคอ.3, มคอ.5

 

 

❝ประชุมชี้แจงการจัดตารางเรียน ภาคปลาย 62
และกรอกข้อมูล มคอ.3, มคอ.5❞


โดย รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ