แบบฟอร์มเปล่า

ร่างต้นฉบับตารางเรียน ประจำภาคปลาย 2562

– แบบฟอร์มเปล่า
– ภาคปลาย ปกติ
– ภาคปลาย โครงการพิเศษ
– ภาคปลาย หลักสูตรนานาชาติ

 

* เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ขอให้ท่าน กดคำว่า “enable editing” ด้วยนะคะ
เพื่อท่านจะได้ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ตามร่างต้นฉบับตารางเรียนที่ถูกต้อง Paper size : Legal 8.5×14 นิ้ว เป็นแนวนอน
                                   ขอบพระคุณค่ะ

คำแนะนำ “การระบุรายวิชาที่ต้องการเปิดในตารางเรียน ภาคปลาย 2562 สำหรับ รายวิชาที่ยังมีนิสิตตกค้าง”
ยกตัวอย่างเช่น วิชา 01403113 หมู่นี้ประสงค์เปิดหมู่ 1 โดยมีนิสิตจำนวน 300  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จะระบุในเอกสาร คือ

01403113-60 สำหรับนิสิตเฉพาะ รหัส 60 , 61 และ 62 จำนวนนิสิต 250 คน    และ
01403113-55 สำหรับนิสิตเฉพาะ รหัส 58, 59 หรือ ปีเกินกว่านี้ จำนวนนิสิต เช่น 50 คน

(ทั้งนี้ ภาควิชาสามารถระบุเป็นหมู่เดียวกันได้ เช่น หมู่ 1 หรือแยกหมู่ แต่เรียนในเวลาเดียวกันได้ แต่จำนวนรวมนิสิตในวิชานั้น ๆ
จะไม่เกินที่ภาคกำหนดไว้ เช่นวิชานี้ระบุรับนิสิต 300 คน