BLENDED LEARNING จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้

โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
เรื่อง สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

เรื่อง เปิดห้องเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 BLENDED LEARNING จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้

24 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยากรในหัวข้อ BLENDED LEARNING จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้

Recording link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/ldr.php?RCID=0af66ef7398f1a08204beffd2a80422b
เอกสารประกอบ : เปิดห้องเรียนออนไลน์ Blended Learning จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้
Padlet : https://padlet.com/rattasapa/Onlinetools_KU
โครงการ+กำหนดการ