โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“ชื่องาน GE TALK: GE Online สไตล์  HighEnd

โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“ GE TALK: GE Online สไตล์  HighEnd

รายชื่อผู้เข้าร่วม

เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการออนไลน์เครือข่ายการศึกษาทั่วไป
แห่งประเทศไทย “GE TALK: GE Online สไตล์ High-End” ครั้งที่ 5
1. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)
2. แนะนํารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Lifestyle for the 21st Century”