การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
https://bit.ly/3nLDGfF

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สนใจทั่วไป          

รายชื่อนิสิต