โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เรื่อง “การประชุมชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เรื่อง “การประชุมชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

เอกสารทวนสอบGE01           

เอกสารทวนสอบGE02           

เอกสารทวนสอบGE03           

เอกสารทวนสอบGE04           

เอกสารทวนสอบGE05           

เอกสารทวนสอบGE06           

เอกสารทวนสอบGE07           

เอกสารประกอบการทวนสอบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง

เอกสารประกอบการทวนสอบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

เอกสารประกอบการทวนสอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์