โครงการจัดอบรมบุคลากรระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา 4 วิทยาเขต

โครงการจัดอบรมบุคลากรระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา 4 วิทยาเขต

             สำนักบริหารการศึกษาได้จัดโครงการจัดอบรมบุคลากรสารสนเทศบริหารการศึกษา 4   วิทยาเขต
ใน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

         เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละวิทยาเขต ได้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา และหาแนงทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กำหนดการ โครงการจัดอบรมบุคลากรระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา 4 วิทยาเขต

เข้าร่วมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

เวลา 09.30-16.00 น. สแกน  QR CODE  ด้านล่าง

หรือ

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mdb08b2ae7f6f17e85a89df7e9e7e2931

Meeting number: 2513 596 0520
Password :040865

หากมีข้อสงสัยติคต่อที่ นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร เบอร์ภายใน (61)8058

 

คลิป โครงการจัดอบรมบุคลากรระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา 4 วิทยาเขต (หลังจบงาน)