ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (แบบแยก) 2565
วท.บ. เคมีประยุกต์ 2565
2560
2555
2552
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2565

2560

2555
2552
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2565

2560

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2565

2560

2555
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2551
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554*
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2565

2561

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565
2562
วท.บ. วิทยาการข้อมูล 2566
วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน 2567
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

*ใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.ม. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แบบแยก) 2565
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2567

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2567