ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
คณะเกษตร

ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 2559        | 
2554         | 
วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 2559         | 
2554         | 
วท.บ. เคมีการเกษตร 2560         | 
2555         | 
วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร 2559         | 
2554         | 
วท.บ.อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2561         | 
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 2560         | 
2555         | 
วท.บ.เทคโนโลยีระบบเกษตร 2562         | 
วท.บ. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 2558         | 
วท.บ. เกษตรเขตร้อน 2559         | 
2554         | 
วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2559         | 
2554         | 
ปริญญาโท ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.ม. คหกรรมศาสตร์ 2560
วท.ม. พืชสวน

2560

วท.ม. ปฐพีวิทยา 2559
ปริญญาเอก ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ปร.ด. โรคพืช 2560
ปร.ด. ปฐพีวิทยา 2559