ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 2564

2559

 

2554
วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 2564

2559

 

2554
วท.บ. เคมีการเกษตร 2565

2560

2555
วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร 2564

2559

2554
วท.บ. อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 2566
2561
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 2560
2555
วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร 2567
2562
วท.บ. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 2563
2558
วท.บ. เกษตรเขตร้อน 2564

2559

 

 

2554
วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2564

2559

 

 

2554

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. คหกรรมศาสตร์ 2565
2560
วท.ม. พืชสวน 2565
2560
วท.ม. พืชไร่ 2564
วท.ม. ปฐพีวิทยา 2564
2559
วท.ม. โรคพีช 2565
2560
วท.ม. เทคโนโลยีระบบเกษตร 2565
2560
วท.ม. สัตวศาสตร์ 2565
วท.ม. โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม 2563
วท.ม. วิทยาศาสตร์เกษตร 2563
วท.ม. เกษตรเขตร้อน 2564
วท.ม. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2564
วท.ม. ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร 2564

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. โรคพืช 2565
2560
ปร.ด. ปฐพีวิทยา 2559
ปร.ด. สัตวศาสตร์ 2565
ปร.ด. กีฏวิทยา 2560
2565
ปร.ด. พืชสวน 2560
2565
ปร.ด. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2564
2560
ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 2564
2560