ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
คณะสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2561        | 
2559        | 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554        | 
ปริญญาโท ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2559
ปริญญาเอก ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ปร.ด. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2560
ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2559