ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (แบบแยก) 2565
2561
2559
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554
วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม (แบบแยก) 2565

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2564
2559
วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2564
2559
ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2564
2559