ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
เทคนิคการสัตวแพทย์

ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.บ. การพยาบาลสัตว์ 2560        | 
2554        | 
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 2561
2556        | 
2551        |