ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. การพยาบาลสัตว์ 2565
2560
2554
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 2565
2561
2556
2551

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 2562

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 2562