ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
คณะวนศาสตร์

ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.บ. วนศาสตร์ 2562        | 
2560        | 
2555        | 
2551        | 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2554        | 
วท.บ. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 2555        | 
2552        | 
วท.บ. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 2559        | 
ปริญญาโท ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.ม. วนศาสตร์ 2560
วท.ม. การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 2559
วท.ม. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2559
วท.ม. วิศวกรรมป่าไม้ 2559
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 2560
ปริญญาเอก ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ปร.ด. วนศาสตร์ 2559
ปร.ด. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2559